Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva obrane

Vlada Republike Hrvatske je na današnjoj sjednici donijela Uredbu o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva obrane koja će stupiti na snagu objavom u Narodnim novinama. Uredbom se utvrđuje unutarnje ustrojstvo, djelokrug, broj državnih službenika, namještenika i djelatnih vojnih osoba, kao i druga pitanja od značaja za rad Ministarstva obrane.

Uredba je izrađena u skladu s načelima racionalizacije, funkcionalnosti, vertikalne i horizontalne povezanosti i fleksibilnosti unutarnjeg ustrojstva, a prije njezine izrade utvrđeni su poslovi koji su u nadležnosti ustrojstvenih jedinica, preispitane su i redefinirane njihove zadaće tako da su na jasan način definirane nadležnosti, ovlasti i odgovornosti.

Dosadašnja Ured¬ba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva obrane izrađena je 2002. godine i s određenim njezinim izmjenama i dopunama obuhvaćala je 1715 izvršitelja u Ministarstvu obrane. Po tom ustroju u Ministarstvo obrane raspoređeno je 1280 djelatnika od toga 255 djelatnih vojnih osoba, a preostalo su državni službenici i namještenici.

Uredbom o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva obrane koju je Vlada Republike Hrvatske donijela na današnjoj sjednici predviđeni broj izvršitelja je 1115, s time što od toga broja 232 izvršitelja se odnose na područne odjele i odsjeke za poslove obrane (bivše uprave i urede za obranu), a 883 izvršitelja su u sjedištu Ministarstva obrane.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Ministarstva obrane ustrojavaju se: Kabinet ministra, Glavno tajništvo, Samostalni odjel za unutarnju reviziju, Samostalna služba za vojni zračni promet, Samostalna služba za odnose s javnošću i izdavaštvo, Samostalni sektor za javnu nabavu, Uprava za obrambenu politiku, Uprava za ljudske resurse, Uprava za materijalne resurse, Uprava za informacijske sustave, financije i proračun, Inspektorat obrane i Samostalni odjel za potporu Vojnom ordinarijatu u Republici Hrvatskoj.

Ovdje ističemo da se Samostalni sektor za javnu nabave ustrojava kao samostalna ustrojstvena jedinica radi što učinkovitijega, transparentnijega i svrsishodnijega trošenja sredstava proračuna.

Uredbom o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva obrane je propisano i da Institut za istraživanje i razvoj obrambenih sustava nastavlja s radom do njegovog izdvajanja iz Ministarstva obrane, kao i to da dio poslova koji se odnose na Službu za gospodarenje nekretninama ostaju i dalje u funkciji za potrebe Ministarstva do preostalog izdvajanja.

Analizom rukovodećih mjesta po dosadašnjem ustrojstvu Ministarstva obrane utvrđeni broj takvih mjesta iznosio je 250, dok broj takvih mjesta Uredbom koja je donesena na današnjoj sjednici iznosi 160. Financijski učinak za provedbu uredbe godišnje je 134,9 milijuna što je ušteda u iznosu od 10,4% u odnosu na dosadašnju Uredbu o unutarnjem ustrojstvu.

Pravilnik o unutarnjem redu Ministarstva obrane za provedbu ove Uredbe donijet će se u roku od 30 dana, a nakon toga i rješenja o rasporedu za državne službenike, namještenike i djelatne vojne osobe. Za one djelatnike koje ne bude bilo moguće rasporediti i koji ne budu raspoređeni u skladu sa zakonom i pravilnikom izradit će se program zbrinjavanja kroz otpremnine.Priopćenja